เชียงราย MOU การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง

วันที่ ( 27 ม.ค. ) ณ บ้านสิงห์ไคล ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ " MOU" การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและบริษัท เชียงรายพัฒนาเมือง " ซีอาร์ซีดี " จำกัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อนำร่องโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ "BCG Economy Mode !" ซึ่งมีจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลัก โดยได้พิจารณาแนวทางในการต่อยอดโครงการเพื่อขยายผลในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถนำเอามาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์บูรณาการ การพัฒนาจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงทุกภูมิภาคสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม

ซึ่งการพัฒนาความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ "การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน" โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดริ่มต้นของการพัฒนาจังหวัดเขียงราย โดยการพัฒนาประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และประเทศในอนาคต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาโดยการประสานองค์ความรู้จากภาควิชาการและแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จนบังเกิดผลสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://chiangrai.prd.go.th/.../detail/id/9/iid/153995