LATEST ACTIVITIES

TADE EXHIBITION

TADE 4th 09-09-22 @ Bangkok Art & Culture Centre

ผลงานสร้างสรรค์งานวิชาการในปัจจุบัน มิได้มีขอบเขตเพียงสถาบันการศึกษาแต่เป็นการบูรณาการในส่วนของวิชาการร่วมกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการผสานความเข้าใจและเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน เป็นที่มาและประเด็นความสำคัญในการจัด โครงการ 4th Thailand Art and Design Exhibition (การ แสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) ประจำปี 2565...

READ MORE...

4TH THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION (การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4) ประจำปี 2565

การแสดงผลงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในโลกปัจจบันสู่อนาคต “โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture Beyound” โดยผ่านการคัดเลือกผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ จากผลงานที่มีคุณค่ามีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์และสามารถสื่อถึงความร่วมสมัยโดยคำนึงถึงที่การสอดรับและยืดหยุ่นกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ

ABOUT TADE

HARC ACTIVITIES

...
WHE-2022-12-Culturarchitecture

วัฒนสถาปัตยกรรม วัดป่าชัยรังสี จ.กำแพงเพชร

“สถาปัตยกรรมในเมืองมรดกโลก” World Heritage Experience 11 -12

รศ.สุรศักดิ์ กังขาว (อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ) www.kangkhao.com และคณะทำงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม (Heritage Academic and Research Center : HARC)

ประชุมความคืบหน้าและนำเสนอรูปแบบ วัฒนสถาปัตยกรรม ในโครงการออกแบบผังแม่บทและ งานตกแต่งพระเจดีย์วัดวัดป่าชัยรังสี จ.กำแพงเพชร รศ.สุรศักดิ์ กังขาว (อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ) www.kangkhao.com และคณะทำงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม (Heritage Academic and Research Center : HARC) www.harc.asia ได้ร่วมประชุมแผนงานความคืบหน้าและนำเสนอรูปแบบผังแม่บทเสนอหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ พระครูบาเงิน วัดป่าชัยรังสี เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างผังแม่บทที่บูรณาการร่วมกับวัดและชุมชนโดยรอบ โดยใช้แนวคิดวัฒนสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนโดยรอบ และการสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เกิดเป็นรูปแบบศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนานวัตกรรมอิฐในพื้นที่เมืองมรดกโลก ศึกษาข้อมูลค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมในพื้นมรดกโลก เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพและจุดแข็งของโรงอิฐในพื้นถิ่นให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านคุณภาพ และด้านต้นทุน วัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture
×

WHE-2022-12-Culturarchitecture

วัฒนสถาปัตยกรรม วัดป่าชัยรังสี จ.กำแพงเพชร

“สถาปัตยกรรมในเมืองมรดกโลก” World Heritage Experience 11 -12

รศ.สุรศักดิ์ กังขาว (อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ) www.kangkhao.com และคณะทำงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม (Heritage Academic and Research Center : HARC)

ประชุมความคืบหน้าและนำเสนอรูปแบบ วัฒนสถาปัตยกรรม ในโครงการออกแบบผังแม่บทและ งานตกแต่งพระเจดีย์วัดวัดป่าชัยรังสี จ.กำแพงเพชร รศ.สุรศักดิ์ กังขาว (อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ , ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ) www.kangkhao.com และคณะทำงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม (Heritage Academic and Research Center : HARC) www.harc.asia ได้ร่วมประชุมแผนงานความคืบหน้าและนำเสนอรูปแบบผังแม่บทเสนอหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ พระครูบาเงิน วัดป่าชัยรังสี เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างผังแม่บทที่บูรณาการร่วมกับวัดและชุมชนโดยรอบ โดยใช้แนวคิดวัฒนสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง กับการใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนโดยรอบ และการสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เกิดเป็นรูปแบบศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชัดเจน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนานวัตกรรมอิฐในพื้นที่เมืองมรดกโลก ศึกษาข้อมูลค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมในพื้นมรดกโลก เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพและจุดแข็งของโรงอิฐในพื้นถิ่นให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรม ด้านคุณภาพ และด้านต้นทุน วัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

วัดป่าชัยรังสี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณพื้นที่ป่าริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก มีทางเข้าออกหลักถึง 3 ทาง ตามถนนฝั่งทิศใต้และตะวันออกรวม 2 สายและทางถนนภายในชุมชนฝั่งทิศเหนือ 1 สาย ชุมชนพักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดใช้เส้นทางสัญจรผ่านวัดไปสู่ถนนสายหลักที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันวัดป่าชัยรังสี มีสิ่งก่อสร้างจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในชุมชนโดยรอบและจากนอกพื้นที่ พัฒนาและสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามประโยชน์ใช้สอยและกิจกรรมของพระสงฆ์เป็นหลัก แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณเขตธรณีสงฆ์ รวมถึงการจัดการที่ไม่ได้มีวางแผนล่วงหน้า จึงทำให้เกิดอาคารขนาดเล็กกระจายตัวกันอย่างไม่มีความเชื่อมโยงอยู่ทั่วพื้นที่ของวัด ส่งผลให้การสัญจรและการใช้พื้นที่ภายในวัดขาดจุดศูนย์กลาง พระอาจารย์เงิน เจ้าอาวาสมุ่งหวังให้วัดป่าชัยรังสี เป็นสถานที่ที่สงบและเหมาะสมที่อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชน จึงเกิดแนวคิดในการก่อสร้างองค์เจดีย์ เพื่อพุทธศาสนิกชนผู้มาเยือน ส่งผลให้เกิดการสานต่อสู่การริเริ่มโครงการพัฒนาผังแม่บทและศาสนาสถานที่สำคัญ โดยมีความตั้งใจให้ก่อสร้างองค์เจดีย์และอุโบสถหลังใหม่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นดั่งสัญลักษณ์ของพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผังแม่บทในจัดการพื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกันทั้งด้านการเข้าถึงและการใช้พื้นที่ภายในวัด

WHE-2022-12-Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

WHE-2022-12-Culturarchitecture

https://issuu.com/kangkhao.s/docs/culturarchitect-2021-issu

https://www.facebook.com/watpakang

#harc #surasak #homesproject #kangkhao #heritage #culturachitecture

www.harc.asia

https://www.youtube.com/channel/UCGLOpBgQfAurL-rSgd7GCpA

https://www.kangkhao.com

www.homesproject.asia

Congratulations-SURASAK KANGKHAO

Congratulations 2020-2021

SURASAK KANGKHAO : HARC : FOUNDER

www.kangkhao.com

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว ผู้ก่อตั้งและริเริ่มกลุ่ม HARC ( HERITAGE ASEAN RESEARCH COMMUNITY ) ที่มีผลงานที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆความสำคัญของการมีส่วนผ่านการทำงานร่วมกันจนเกิดผลผลิตและผลงานที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ รางวัลรางวัลผลงานวิจัย การวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และ

ASSOCIATE PROFESSOR SURASAK KANGKHAO,

Lecture , Architectural design , Urban designer , Research and Development in UNESCO World Heritage Sites Art and Culture

รศ สุรศักกังขาว เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบูรณษการงานวิจัยและงานออกแบบในพื้นที่มกรดกโลก ทั้งด้าน architecture and culture, urban and rural planning, creative economy, design pedagogy, to vernacular arts and crafts. At present, Surasak is directing a series of multi-disciplinary researches and strategic models for UNESCO World Heritage Site in Sukhothai, Si Satchanalai, and Kamphang Phet.ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี
×

Congratulations-SURASAK KANGKHAO

Congratulations 2020-2021

SURASAK KANGKHAO : HARC : FOUNDER

www.kangkhao.com

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว ผู้ก่อตั้งและริเริ่มกลุ่ม HARC ( HERITAGE ASEAN RESEARCH COMMUNITY ) ที่มีผลงานที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆความสำคัญของการมีส่วนผ่านการทำงานร่วมกันจนเกิดผลผลิตและผลงานที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ รางวัลรางวัลผลงานวิจัย การวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และ

ASSOCIATE PROFESSOR SURASAK KANGKHAO,

Lecture , Architectural design , Urban designer , Research and Development in UNESCO World Heritage Sites Art and Culture

รศ สุรศักกังขาว เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบูรณษการงานวิจัยและงานออกแบบในพื้นที่มกรดกโลก ทั้งด้าน architecture and culture, urban and rural planning, creative economy, design pedagogy, to vernacular arts and crafts. At present, Surasak is directing a series of multi-disciplinary researches and strategic models for UNESCO World Heritage Site in Sukhothai, Si Satchanalai, and Kamphang Phet.ต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ ได้เป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มโครงการการ mou บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 11 สถาบันการศึกษาภาคีเครือข่าย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพือ่การบูรณษการงานวิจัยในพื้นที่มกรดกโลกให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวคิดจากปัญหาในปัจจุบัน เนื้อหาของการศึกษา และงานวิจัยไม่ถูกรับรู้ในวกว้าง ส่วนหนึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับพื้นฐานแต่ รศ สุรศักดิ์ ได้มีแนวคิด และสร้างสรรค์เรื่องวิธีการศึกษา ที่สามารถกระทำการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนไปพร้อมกับวิธีการศึกษาวิจัยทั้งในศาสตร์ของตัวเองของศาสตร์อื่น โดยการมีแนวคิดการบูรณษการการเรียนการสอนร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจากสถาบันอื่นทั้งใรระดับประเทศและนานาชาติ เช่น กลุ่มนักศึกต่างชาติ เช่น IAESTE Thailand / capasia ball state university / royal college of art โดยมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้โครการ World Heritage Experience ซึ่งเน้นการศึกษาในพื้นที่ เมืองมกรดกโลก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามรถได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตงต่างจากการเรียนแบบบริบทเดิมๆ สามารถเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโลกนี้ได้ และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ให้ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ของ ตนเอง เมื่อนักเรียนสามารถพึ่งตนเองก็จะเจริญ ก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต จนสามารถนำไปประยุคต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา ภายใต้การการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างยั่งยืน

400 ปีแห่งความหลากหลาย ดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

400 ปีแห่งความหลากหลาย ดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

งานสถาปนิก’64 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”

https://www.asaexpo.org/post/songkhla-heritage-city

เมื่อเสน่ห์ของวันวานได้ก้าวเดินมาสู่วันนี้แล้วอย่างสวยงาม คำถามคือในอนาคตจากนี้เมืองเก่าสงขลาควรจะฉายภาพอย่างไรเพื่อก้าวสู่ฐานะมรดกโลก? ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หนึ่งในภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ มีมุมมองต่อประเด็นนี้ว่า “เมืองเก่าสงขลามีความโชคดี เพราะมีคู่เปรียบเทียบอย่างปีนังและมะละกาที่เป็นเมืองมรดกโลกอยู่ก่อนแล้ว ตัวเทียบเช่นนี้ทำให้อัตลักษณ์ของสงขลายิ่งเด่นชัดขึ้นในเรื่องความหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของเชื้อชาติที่เรามีทั้งคนไทย คนพุทธ คนจีน คนมุสลิม อยู่ร่วมกันมายาวนาน มันสะท้อนให้เห็นผ่านทั้งวัฒนธรรมการกิน การออกแบบบ้านเรือนสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งต่างจากเมืองอื่นที่ชนชาติต่างๆ เขายังมีเขตแดนระหว่างกันบ้าง เช่นมีย่านคนจีนเรียกว่าไชน่าทาวน์ หรือย่านคนแขกเรียกว่าลิตเติลอินเดีย ...แต่ที่สงขลาไม่ใช่ คุณเดินเล่นบนถนนเส้นเดียวก็จะสัมผัสได้ถึงมรดกของทุกชนชาติ มันแสดงถึงประวัติศาสตร์ที่ว่าเราอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร นี่คือเสน่ห์ของเราที่ไม่มีที่ใดเหมือน” ดร.จเร อธิบายถึงมรดกเมืองเก่าที่เขาภูมิใจ

×

400 ปีแห่งความหลากหลาย ดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

งานสถาปนิก’64 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage”

https://www.asaexpo.org/post/songkhla-heritage-city

400 ปีแห่งความหลากหลาย ดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

เบื้องหลังเสน่ห์ย่านเมืองเก่าสงขลาบริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ที่สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ลูกผสมชิโน-ยูโรเปี้ยน คือความร่วมมือร่วมใจของลูกหลานในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่กำลังจับมือกันผลักดันให้เมืองเก่าแห่งนี้ก้าวสู่ความเป็นเมืองมรดกโลก แต่หมุดหมายนี้จะต้องใช้อะไรเป็นต้นทุนบ้าง ภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ เคยบอกกับเราว่า “มรดกของเมืองเก่าสงขลานั้น หากจะใช้คำภาษาอังกฤษก็คือ Living Heritage หรือความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตนั่นเอง”

นั่นเป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธ เพราะหากถามใครที่ไปเยี่ยมเยือนสงขลาในช่วงสิบปีให้หลังนี้ ไม่ว่าจะเดินไปตามตรอกซอยไหนคุณก็มักจะพบอาคารเก่าแก่งดงามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในรูปแบบต่างๆ บ้างถูกปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ บ้างเป็นร้านอาหาร หรือเป็นร้านขายของสไตล์ใหม่ๆ โดยคนรุ่นสองรุ่นสาม โดยทุกหลังยังคงแฝงกลิ่นอายความดั้งเดิมที่ผสานศิลปะแบบไทย จีน และมลายู ไว้อย่างกลมกลืน "คุณจะเห็นผู้คนที่ขายข้าวปลาอาหารสูตรโบราณ เช่นขนมสัมปันนี ขนมทองเอก ขนมการอจี๋ ขนมลูกโดน ซาลาเปาลูกใหญ่แบบจีน สลับไปกับภูมิทัศน์ใหม่ๆ ของร้านค้าแบบฝรั่ง คาเฟ่ หรืออาร์ตสเปซ ที่ผูกมิตรอยู่ด้วยกันได้แบบไม่เคอะเขิน” คนสงขลารุ่นใหม่ๆ บอกไว้แบบนั้น

อย่างไรก็ดี เมื่อเสน่ห์ของวันวานได้ก้าวเดินมาสู่วันนี้แล้วอย่างสวยงาม คำถามคือในอนาคตจากนี้เมืองเก่าสงขลาควรจะฉายภาพอย่างไรเพื่อก้าวสู่ฐานะมรดกโลก? ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หนึ่งในภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ มีมุมมองต่อประเด็นนี้ว่า “เมืองเก่าสงขลามีความโชคดี เพราะมีคู่เปรียบเทียบอย่างปีนังและมะละกาที่เป็นเมืองมรดกโลกอยู่ก่อนแล้ว ตัวเทียบเช่นนี้ทำให้อัตลักษณ์ของสงขลายิ่งเด่นชัดขึ้นในเรื่องความหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของเชื้อชาติที่เรามีทั้งคนไทย คนพุทธ คนจีน คนมุสลิม อยู่ร่วมกันมายาวนาน มันสะท้อนให้เห็นผ่านทั้งวัฒนธรรมการกิน การออกแบบบ้านเรือนสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งต่างจากเมืองอื่นที่ชนชาติต่างๆ เขายังมีเขตแดนระหว่างกันบ้าง เช่นมีย่านคนจีนเรียกว่าไชน่าทาวน์ หรือย่านคนแขกเรียกว่าลิตเติลอินเดีย ...แต่ที่สงขลาไม่ใช่ คุณเดินเล่นบนถนนเส้นเดียวก็จะสัมผัสได้ถึงมรดกของทุกชนชาติ มันแสดงถึงประวัติศาสตร์ที่ว่าเราอยู่อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร นี่คือเสน่ห์ของเราที่ไม่มีที่ใดเหมือน” ดร.จเร อธิบายถึงมรดกเมืองเก่าที่เขาภูมิใจ

ดร. จเร สุวรรณชาต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.

https://www.asaexpo.org/post/songkhla-heritage-city
https://www.slideshare.net/FURD_RSU/heritage-trust
http://www.bigconnectivity.org/beta/sites/default/files/2017-03/Songkhla%20heritage%20trust%20pdf.pdf

HARC NEWS

World Heritage Experience 2020. Sukhothai Loy Krathong and candle festival

HARC work shop World Heritage Experience 2020 -9th 28-30 October 2020

Sukhothai - Kamphaeng Phet.
Experience series : SURASAK KANGKHAO
National Excellence in Teacher Award : Fine and Applied Arts
HARC work shop World Heritage Experience 2020 -9th

งานประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มศิลปินท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการนำเสนองาน ร่างแผนแม่บทและโครงการนำร่องตัวอย่าง นำโดยหัวหน้าโครงการ รศ.สุรศักดิ์ กังขาว และคณะผู้ร่วมวิจัย ในช่วงกิจกรรมงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับในพื้นที่มรดกโลกพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร สู่การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในประชาคมอาเซียน ผ่านโครงการ

  • โครงการการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงสุโขทัยธานี-เมืองเก่าสุโขทัย
  • โครงการการพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดโต้รุงสุโขทัยธานี
  • โครงการศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองสวรรคโลกเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร
  • โครงการศึกษาออกแบบและพัฒนา นวัตกรรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัย – สวรรคโลก

ABOUT HARC

SURASAK KANGKHAO, FOUNDER

is an associate professor of architectural education at KMITL. He earned his B.S. in Architecture from University of San Augustin, Philippines, and M.Arch. from the University of Philippines, Diliman. His scholarly interests range from architecture and culture, urban and rural planning, creative economy, design pedagogy, to vernacular arts and crafts. At present, Surasak is directing a series of multi-disciplinary researches on strategic models for creative tourism in Sukhothai, Si Satchanalai and Kamphaeng Phet historic park and the adjacent UNESCO World Heritage Site. Apart from his academic career, he is a licensed architect with extensive experiences in professional practice